REGULAMIN

PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU 

POJAZDAMI GMINNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY WASILKÓW

 

 

STRONA W PRZYGOTOWANIU

 

1. Regulamin niniejszy określa warunki przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt domowych na liniach komunikacyjnych miejskiego  transportu zbiorowego w Sokółce.

2. Przewóz osób, bagażu i zwierząt domowych dokonuje przewoźnik na zlecenie Gminy Sokółka. Szczegółowe zasady i warunki przewozu zostały określone w wiążących strony umowach.

3. Przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt domowych dokonywane są według ustalonych rozkładów jazdy za opłatą z obowiązującym cennikiem biletów i opłat.

4.  Obowiązujące cenniki oraz pozostałe zasady korzystania z miejskiego transportu zbiorowego ustala Rada Miejska Sokółki.

5.  Do przejazdu i przewozu bagażu ręcznego oraz zwierząt domowych uprawniają ważne bilety emitowane przez przewoźnika oraz dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

6.  Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za wszelkie szkody i zanieczyszczenia autobusu powstałe z jego winy, a także spowodowane w związku z przewozem bagażu i zwierząt domowych.

7.   Za uszkodzenia przystanków oraz urządzeń przystankowych odpowiada sprawca szkody wobec Gminy Sokółka.

8.   Za szkody wynikające z niewłaściwego przewozu osób i bagażu ręcznego oraz zwierząt domowych odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

9.  Za negatywne następstwa, związane z przejazdem niepełnoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Gmina Sokółka nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy, spowodowanych siłą wyższą, warunkami i robotami drogowymi, zarządzeniem służb ruchu drogowego lub innych uprawnionych do tego organów.

11. Kierowca autobusu oraz osoby z nadzoru obowiązani są do udzielenia informacji dotyczących przewozu.

12. Pasażerowie, kierowcy autobusów oraz osoby z nadzoru obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

13. W każdym autobusie transportu zbiorowego uwidocznione są:

a) obowiązujące cenniki oraz zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
b) informacje gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania transportu zbiorowego,
c)  informacje o lokalizacji biura rzeczy znalezionych,

 

II.   PRZEWÓZ OSÓB

 

1.  Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest tylko na przystankach i po zatrzymaniu autobusu.

2.  Pasażerowie obowiązani są wsiadać do autobusu przez drzwi oznaczone napisem „WEJŚCIE”, wysiadać przez drzwi oznaczone napisem „WYJŚCIE”. Przepis ten w sytuacjach uzasadnionych nie dotyczy osób niepełnosprawnych.

3.  Zajmując miejsce w autobusie pasażer obowiązany jest do posiadania ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego.

4.  Pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, po wejściu do autobusu powinien niezwłocznie skasować bilet jednorazowy zgodny z obowiązującym cennikiem i przechowywać go przez cały czas przejazdu.

5.   Pasażerowi nie wolno odstąpić skasowanego biletu innej osobie.

6.  Pasażer nie może zajmować miejsca w pobliżu kierującego autobusem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.

7.  Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej lub osoby z dzieckiem na ręku obowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której jest ono przeznaczone.

8. Ponadto pasażerowi zabronione jest w szczególności:

a) prowadzenie rozmów z kierującym autobusem w czasie jazdy,
b) wsiadanie (wskakiwanie) do autobusu i wysiadanie (wyskakiwanie) z autobusu w czasie jazdy,
c) otwieranie drzwi podczas jazdy,
d) nieuzasadnione używanie sygnału odjazdu lub zatrzymania,
e) wsiadanie do autobusu w chwili zamykania drzwi,
f) zajmowanie miejsca w autobusie na przystanku krańcowym przed wykonaniem przez kierowcę czynności dotyczących zmiany kursu z   uwzględnieniem przerwy na spożycie posiłku,
g) zanieczyszczanie autobusu lub niszczenie elementów jego wyposażenia,
h) wychylanie się z autobusu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
i) wyrzucanie w czasie jazdy lub na postoju przedmiotów z autobusu,
j)  spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze autobusu,
k) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego lub zakłócanie w inny sposób spokoju w autobusie,
l) palenie tytoniu, picie alkoholu,
m) wykonywanie innych czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.

9   Kierowca autobusu może odmówić przewozu osób:

a)   nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
b)  mogących zabrudzić innych pasażerów,
c)   pasażerów które ze względu na chorobę lub innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów,
d)  naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Kierowcy autobusu zabrania się palenia papierosów podczas jazdy.

11. Kierowca autobusu zobowiązany jest zawiadomić natychmiast dyspozytora w przypadku wystąpienia zagrożenia porządku publicznego, a  w szczególności zagrożenia zdrowia lub mienia pasażera. Może też powiadomić policję, straż miejską lub służbę ochrony.

12. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły do autobusu lub nie przestrzegają przepisów punktu 7, 8, 9 niniejszego regulaminu i po upomnieniu nie stosują się do wskazówek i żądań kierowcy lub osób z nadzoru, obowiązane są opuścić autobus.

13. W razie wyłączenia autobusu z obsługi linii z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo do kontynuowania jazdy z tym biletem następnym autobusem na trasie docelowej albo autobusem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

 

 

III.  PRZEWÓZ BAGAŻU

 

1. Pasażer może przewozić w autobusie rzeczy stanowiące bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia bagażu aby nie utrudniał przejścia, nie narażał na uszkodzenia odzieży pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu autobusem oraz nie zagrażał bezpieczeństwu przewozu pasażerów.

2.  Nie podlegają przewidzianej w taryfie opłacie przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające rozmiarów 20x40x60 cm, a także zwierzęta domowe trzymane na rękach – psy, koty, ptaki. Zwierzęta domowe powinny być przewożone w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pasażerom.

3.   Za opłatą przewidzianą w cenniku mogą być przewożone:

a) psy – pod warunkiem, że posiadają kaganiec i trzymane są na smyczy,
b) bagaż ręczny przekraczający rozmiar 20x40x60 cm.
c) wszelkiego rodzaju wózki dziecięce. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka.

4.  Zwolnienie z opłat są wózki inwalidzkie podczas przewożenia w nich osób, dla których są one przeznaczone.

5.  Zwierząt domowych oraz bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

6.   Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak. Z żądaniem takim może wystąpić kierowca autobusu lub kontroler biletów.

7.   W autobusach nie wolno przewozić rzeczy niebezpiecznych i przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub zanieczyścić autobus.

8.  Bagaż i rzeczy pozostawione przez pasażerów w autobusie znalazca zobowiązany jest przekazać obsłudze autobusu lub złożyć bezpośrednio w biurze rzeczy znalezionych mieszczącym się w siedzibie przewoźnika.

 

IV.   NADZÓR I KONTROLA

 

1.   Gmina Sokółka sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości świadczenia usług przewozowych, a upoważnione przez przewoźnika osoby (kontrolerzy) dokonują w jego imieniu kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu oraz zwierząt domowych (kontrola biletowa) korzystając z pomocy Policji (w zakresie ustawy o Policji), Straży Miejskiej (w zakresie ustawy o Straży Miejskiej) i służb ochrony            (w zakresie ustawy o ochronie osób i mienia).

2.   Nadzoru i kontroli, o których mowa w punkcie 1, dokonują upoważnione osoby na podstawie identyfikatora umieszczonego w widocznym miejscu.

3. Korzystając z przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego pasażer obowiązany jest do posiadania i okazywania (wręczenia) kontrolerowi ważnego dowodu uprawniającego do przejazdu i przewozu bagażu oraz zwierząt domowych.

4.   W przypadku korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer obowiązany jest okazać – wręczyć kontrolerowi – dokument uprawniający do takiego przejazdu.

5.  Pasażer, który nie okazuje ważnego biletu za przejazd, przewóz bagażu i zwierząt domowych lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – w czasie jazdy i przy wsiadaniu z autobusu – obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej przez Radę Miejską w Sokółce.

6.   Podstawę do nałożenia wymienionych w punkcie 5 opłat stanowi w szczególności

a) przejazd bez biletu lub uprawnienia do bezpłatnego i ulgowego przejazdu,
b) przewóz bagażu i zwierząt domowych bez biletu,
c) przejazd z biletem zniszczonym – uniemożliwiającym jego identyfikację,
d) przejazd z biletem okresowym imiennym wystawionym na inna osobę,
e) przejazd osoby nieuprawnionej do ulg, na podstawie połączenia dwóch biletów okresowych – ulgowych,
f) przejazd dwóch osób uprawnionych do ulg na podstawie jednego biletu okresowego – normalnego,

g) skasowanie przez pasażera biletu jednorazowego po ogłoszeniu kontroli biletowej,
h) legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

7.  W przypadku nie uiszczenia kontrolerowi opłaty dodatkowej, o której mowa w punkcie 5 pasażer obowiązany jest okazać (wręczyć) kontrolerowi dokument stwierdzający jego tożsamość .

8.  Do czasu zakończenia przez kontrolera formalności związanych ze sporządzeniem dokumentu opłaty dodatkowej oraz ustaleniu danych osobowych, pasażer obowiązany jest do pozostania w autobusie.

9.   W przypadku nie okazania dowodu tożsamości kontroler może wezwać funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej albo spowodować dowiezienie do najbliższego komisariatu policji.

10. Bilet lub inne dokumenty, co do których istnieje podejrzenie, ze są sfałszowane, kontroler zobowiązany jest zatrzymać za pokwitowaniem. Zakwestionowany bilet lub dokument wraz z odpowiednim raportem kontroler niezwłocznie dostarcza swemu przełożonemu.

11. Nałożona przez kontrolera opłata może być unieważniona pod warunkiem dostarczenia dla przewoźnika imiennego biletu okresowego,      bądź przedstawienia dokumentów uprawniających pasażera do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. Unieważnienia, o którym mowa wyżej, dokonuje przewoźnik pod warunkiem wniesienia przez pasażera opłaty dodatkowej przewidzianej w cenniku w ciągu 3-ch dni w kasie przewoźnika.

12. Pasażer oprócz opłaty o której mowa w punkcie 5 obowiązany jest wnieść należność za przewóz zgodnie z obowiązującym cennikiem.

13. Przy zakupie biletu u kierowcy opłata za bilet powinna być uiszczona kwotą odliczoną. W razie wręczenia kierowcy pojazdu banknotu, z którego nie może on wydać reszty, kierowca powinien przyjąć banknot kwitując otrzymaną nadpłatę na odwrocie wydanego pasażerowi biletu z podaniem wysokości otrzymanej nadpłaty daty i numeru służbowego, kierowca powinien poinformować pasażera dokąd ma się on zwrócić w celu otrzymania nadpłaty.

 

V. UWAGI KOŃCOWE

 

  Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie Uchwały nr XVIII/127/04  Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 lutego 2004 r.

 

Sokółka, 01.01.2019r.